Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään viimeistään toukokuussa ja sääntömääräinen syyskokous viimeistään joulukuussa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään edellisen toimintavuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien / toiminnantarkastajien antama lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. Lisäksi käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi. Syyskokouksessa myös valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. Lisäksi valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa sekä edustajat piirin ja liiton kokouksiin. Syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi ja vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus. Lisäksi käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta kirjallisesti, sähköisesti yhdistyksen Internet-kotisivulla, sähköpostitse tai yhdistyksen alueella ilmestyvässä sanomalehdessä. Yhdistyksen kokouksissa päätettäviksi aiotut asiat on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisella jäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä kullakin yksi (1) ääni. Lapsijäsenellä on puheoikeus.

 

tietoa yhdistyksestä