Hallituksen toiminta

Yhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen asioita sekä edustaa yhdistystä.

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on erityisesti 1) kehittää ja valvoa yhdistyksen toimintaa, 2) hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta huolellisesti sekä käyttää yhdistyksen saamia lahjoituksia, avustuksia ja testamenttivaroja luovuttajan määräysten mukaisesti, 3) laatia ja esittää vuosittain yhdistyksen kokoukselle ehdotukset toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi, sekä lähettää ne yhdistyksen kokouksen hyväksymisen jälkeen tiedoksi piirille, 4) valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat, 5) huolehtia yhteydenpidosta jäseniin, piiriin ja keskusjärjestöön, 6) hyväksyä jäsenet ja todeta jäsenet eronneeksi sekä pitää luetteloa jäsenistä, 7) ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, päättää heidän palvelussuhteensa ehdoista ja valvoa heidän toimintaansa, 8) yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa asettaa alaisuuteensa määräämiensä tehtävien hoitoa vartentoimikunnan tai työryhmän ja kutsua näihin asiantuntijajäseniä.

Hallitus on vastuussa toiminnastaan yhdistyksen kokoukselle.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6-12 jäsentä. Jäsenille voidaan valita 1-12 yleisvarajäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain 1/3. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsen voi olla hallituksessa yhtäjaksoisesti enintään yhdeksän vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus kokoontuu toimintakauden aikana tarvittaessa, yleensä 8-10 kertaa. Lisäksi voi olla sähköposti- ja puhelinkokouksia. Kokouksista laaditaan pöytäkirjat, jotka kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin on allekirjoitettava sekä kahden siihen tehtävään valitun läsnäolleen jäsenen tai kokouksen itsensä tarkastettava.

 

tietoa yhdistyksestä